===============================

حداقل الزامات:

PHP  ۷.۱

WordPress >= 5.0

Gravity Forms >= 2.4

===============================

نحوه تنظیم افزونه: