نمونه فرم با فیلد هایی که از بخش پست ها — نویسندگان و حتی فیلد های فرم های دلخواه فراخوانی میکند

===============

 

شما می توانید فرم نمایندگی زیر تکمیل کنید و در بالا نتیجه را در بخش دو فیلد آخر مشاهده کنید

 

نحوه تنظیم فراخوانی فیلد از یک فرم