کاربرد افزونه:

جهت فراخوانی داده های از فرم ها پست ها و …. می باشد مثلا شما یک فرم اطلاعات اولیه داشته باشید و بخواهید بعضی فیلد ها را بدونی که کاربر وارد کند خودکار از فرم اول فراخوانی نماید

یا اینکه دو فرم داشته باشید و فرم اول ثبت سفارش و پس از اعلام نرخ توسط شما توسط فرم دوم با فراخوانی فرم اول داده ها و نرخ قابل نمایش و پرداخت باشد

نمونه فرم با فیلد هایی که از بخش پست ها — نویسندگان و حتی فیلد های فرم های دلخواه فراخوانی میکند

===============

 

شما می توانید فرم نمایندگی زیر تکمیل کنید و در بالا نتیجه را در بخش دو فیلد آخر مشاهده کنید

 

نحوه تنظیم فراخوانی فیلد از یک فرم

 

توجه داشته باشید فرم بالا به صورت عمومی کانفیگ شده تا عموم بازدید کنندگان داده های هم را مشاهده کنند ولی اگر بخواهید هر کاربر فقط داده های خودش مشاهده کند و یا حتی محدودیت های دیگری اعمال کنید طبق تصویر ذیل افدام میکنید

همانطور در تصویر فوق می بینید به صورت مثال ما دو بخش فیلتر ایجاد کردیم

بخش اول با اضافه کردن فیلتر کریتد یوزر آی دی (نمایش داده هر کاربر برای خود همان کاربرانی که داده ایجاد کرده اند) و همچنین فیلتر وضعیت  که خواسته شده که داده های هر کاربر که وضعیت انها در انتظار تکمیل هست برای خودش نمایش دهد

و همچنین در بخش دوم فیلتر تنظیم کرده ایم که داده هایی که استان اصفهان هست برای کاربر نمایش دهد 

پس به کلمه or دقت شود چون این فیلتر باعث می شود دو حالت شرطی برای فرم ایجاد کنند یعنی هم داده هایی که استان اصفهان دارد را نمایش میدهد هم داده هایی که وضعیت انها در انتظار تکمیل است