مثال افزونه قیمت گذاری شرطی:
اگر مشتری شما ۱ عدد خودکار بخرد ۲۰۰۰۰ ریال محاسبه می شود

اگر مشتری شما بیش از ۲ عدد بخرد ۱۵۰۰۰ ریال محاسبه می شود

اگر مشتری شما بیش از ۲۰ عدد بخرد ۱۰۰۰۰ ریال محاسبه میکند

اگر مشتری شما بیش از ۴۰ عدد بخرد ۵۰۰۰ ریال محاسبه می شود

 

نحوه تنظیم افزونه