شناسه منحصر فرد

شناسه ( ترکیب کد ملی و عدد متوالی)استاننام و نام خانوادگی نماینده۵ رقم اول کد ملیمحتوای دلخواه
۶۵۱۶۵-۰۰۱۴۰ایلاممصطفی بهاءالدینی۶۵۱۶۵
۲۴۳۴۳-۰۰۱۳۹آذربایجان غربیعلی مرادی۲۴۳۴۳
-۰۰۱۳۸خوزستانمحمد حسن صباغیان
۱۸۶۱۰-۰۰۱۳۷خوزستانمحمد حسن صباغیان۱۸۶۱۰
۵۴۳۲۱-۰۰۱۳۶آذربایجان غربیعلی۵۴۳۲۱
۰۰۰۰۰-۰۰۱۳۵چهارمحال و بختیاریلاتننن۰۰۰۰۰
۱۱۱۴۴-۰۰۱۳۴آذربایجان شرقییبر۱۱۱۴۴
۵۱۵۳۴-۰۰۱۳۳تهرانئذردئردذ۵۱۵۳۴
۰۶۱۱۱-۰۰۱۳۲آذربایجان غربیمحسن۰۶۱۱۱
-۰۰۱۳۱خراسان رضویرض
۰۶۸۸۸-۰۰۱۳۰آذربایجان شرقیتست۰۶۸۸۸
۰۰۶۸۸-۰۰۱۲۹آذربایجان شرقیرضا قلی۰۰۶۸۸
۱۱۱۱۱-۰۰۱۲۸اصفهان۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۲۳۵۴-۰۰۱۲۷اردبیلمحد۱۲۳۵۴
۰۰۰۰۰-۰۰۱۲۶قمvbvb۰۰۰۰۰
۲۰۰۱۸-۰۰۱۲۵البرزرضایی۲۰۰۱۸
۰۵۲۱۰-۰۰۱۲۴مرکزیفراهانی۰۵۲۱۰
۲۰۱۲۰-۰۰۱۲۳اردبیلمیرزایی۲۰۱۲۰
۳۵۳۰۰-۰۰۱۲۲اردبیلrostamihonar۳۵۳۰۰
۰۰۶۸۸-۰۰۱۲۱مرکزیyson۰۰۶۸۸
۲۲۲۲۲-۰۰۱۲۰البرزaaaaa۲۲۲۲۲
۱۲۵۶۴-۰۰۱۱۹اصفهانزببفبیب۱۲۵۶۴
-۰۰۱۱۸ایلام_____
۳۲۸۰۱-۰۰۱۱۷آذربایجان شرقیتاتنتا۳۲۸۰۱
۴۵۶۴۵-۰۰۱۱۶آذربایجان شرقیطیب۴۵۶۴۵
شناسه ( ترکیب کد ملی و عدد متوالی)استاننام و نام خانوادگی نماینده۵ رقم اول کد ملیمحتوای دلخواه