Reload Form

=====

نحوه تنظیم افزونه

توجه داشته باشید در هنگام درج فرم می بایست تیک آیجکس فعال باشد