فرم شماره ۱ ( اطلاعات پایه مشتریان)

 نام خانوادگی کد اشتراک استان شهر ادامه آدرس تلفن کد پستی
خاتون۱۲۳خراسان رضویمشهدسعادت اباد۰۵۱۱۲۵۸۶۸۸۸۴۵۵۷۵۷۸۵۶
حسینی۲۲۲آذربایجان شرقیتبریزعلی آباد۰۴۱۳۲۱۳۲۳۳۲۱۵۴۳۵۵۶
سالمی۴۵۶تهرانتهراناربیل۰۲۱۵۷۵۷۸۷۱۴۵۵۷۵۷
محمدی۷۸۹اصفهانتیرانسالم آباد۰۳۱۲۶۴۵۶۶۱۴۵۷۵۷
 نام خانوادگی کد اشتراک استان شهر ادامه آدرس تلفن کد پستی

============================================================

فرم شماره ۲ ( سفارش مشتریان)

 کد اشتراک نوع سفارش
۲۲۲پیتزا
۷۸۹جوجه
۴۵۶فسنجون
۱۲۳قیمه
 کد اشتراک نوع سفارش

============================================================

ترکیب ۲ فرم شماره ۱ و ۲

 کد اشتراک نوع سفارش نام نام خانوادگی استان شهر ادامه آدرس تلفن کد پستی
۱۲۳قیمهصدیقهخاتونخراسان رضویمشهدسعادت اباد۰۵۱۱۲۵۸۶۸۸۸۴۵۵۷۵۷۸۵۶
۲۲۲پیتزاعلیحسینیآذربایجان شرقیتبریزعلی آباد۰۴۱۳۲۱۳۲۳۳۲۱۵۴۳۵۵۶
۴۵۶فسنجونمرضیهسالمیتهرانتهراناربیل۰۲۱۵۷۵۷۸۷۱۴۵۵۷۵۷
۷۸۹جوجهرضامحمدیاصفهانتیرانسالم آباد۰۳۱۲۶۴۵۶۶۱۴۵۷۵۷
 کد اشتراک نوع سفارش نام نام خانوادگی استان شهر ادامه آدرس تلفن کد پستی

 

========================

نحوه تنظیم افزونه: