فرم شماره ۱ ( اطلاعات پایه مشتریان)

 نام خانوادگی کد اشتراک استان شهر ادامه آدرس تلفن کد پستی
خاتون۱۲۳خراسان رضویمشهدسعادت اباد۰۵۱۱۲۵۸۶۸۸۸۴۵۵۷۵۷۸۵۶
سالمی۴۵۶تهرانتهراناربیل۰۲۱۵۷۵۷۸۷۱۴۵۵۷۵۷
محمدی۷۸۹اصفهانتیرانسالم آباد۰۳۱۲۶۴۵۶۶۱۴۵۷۵۷
حسینی۲۲۲آذربایجان شرقیتبریزعلی آباد۰۴۱۳۲۱۳۲۳۳۲۱۵۴۳۵۵۶
 نام خانوادگی کد اشتراک استان شهر ادامه آدرس تلفن کد پستی

============================================================

فرم شماره ۲ ( سفارش مشتریان)

 کد اشتراک نوع سفارش
۱۲۳قیمه
۴۵۶فسنجون
۷۸۹جوجه
۲۲۲پیتزا
 کد اشتراک نوع سفارش

============================================================

ترکیب ۲ فرم شماره ۱ و ۲

 کد اشتراک نوع سفارش نام نام خانوادگی استان شهر ادامه آدرس تلفن کد پستی
۱۲۳قیمهصدیقهخاتونخراسان رضویمشهدسعادت اباد۰۵۱۱۲۵۸۶۸۸۸۴۵۵۷۵۷۸۵۶
۴۵۶فسنجونمرضیهسالمیتهرانتهراناربیل۰۲۱۵۷۵۷۸۷۱۴۵۵۷۵۷
۷۸۹جوجهرضامحمدیاصفهانتیرانسالم آباد۰۳۱۲۶۴۵۶۶۱۴۵۷۵۷
۲۲۲پیتزاعلیحسینیآذربایجان شرقیتبریزعلی آباد۰۴۱۳۲۱۳۲۳۳۲۱۵۴۳۵۵۶
 کد اشتراک نوع سفارش نام نام خانوادگی استان شهر ادامه آدرس تلفن کد پستی

 

========================

نحوه تنظیم افزونه: