Limit Checkboxes

    حداقل ۱ و حداکثر ۲ انتخاب میتوانید داشته باشید
    با غذا جمعا ۳ انتخاب میتوانید داشته باشید
    با نوشیدنی جمعا ۳ انتخاب خواهید داشت

نحوه تنظیم افزونه: