به صورت گروهی و حرفه ای  فیلد های گرویتی فرم را کپی ویرایش و حذف کنید مطابق تصویر ذیل: